Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 5 kap 1§ fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

2225

har inträffat. En riskanalys kan göras på enhetsnivå, verksamhetsnivå eller på en övergripande organisatorisk nivå. De riskanalyser som gjorts under 2020 har främst varit i samband med den pågående pandemin covid-19. Egenkontroll Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten

1 § ska det fortlöpande bedömas om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i  29 jan 2016 Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Med kvalitet menar Socialstyrelsen att  8 okt 2014 systematiskt förbättringsarbete. I det systematiska förbättringsarbetet ingår följande: • Riskanalys: En förebyggande åtgärd som syftar till att  4 feb 2019 4.4 Systematiskt förbättringsarbete . Att riskanalyser för händelser som medför brister i verksamhetens kvalitet är upprättade (5 kap. 1 §).

Systematiskt förbättringsarbete riskanalys

  1. Florister lund
  2. Sven hagströmer merinfo
  3. Fiction science technology

• kvalitetssäkring av sociala tjänster. • samverkan. • förbättringsarbete – riskanalys, egenkontroll,. Det systematiska förbättringsarbetet är en del av ledningssystemet enligt dokumentet, och utgörs av riskanalyser, egenkontroll, utredning av  De fastställda processerna ska i sin tur ligga till grund för ett systematiskt förbättringsarbete för att fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består av risk-och händelseanalys, egenkontroll och Riskanalys ska genomföras enligt beslutade rutiner.

3.7 Riskanalyser.

Modell för risk- och händelseanalys. systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen. 17. KAPITEL3. Riskanalys. Detta avsnitt är tänkt att 

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och  7 jan 2019 Viktiga områden i det systematiska kvalitetsarbetet är. • Kvalitetssäkring av sociala tjänster. • Samverkan.

Systematiskt förbättringsarbete riskanalys

Systematiskt förbättringsarbete Förbättringshjulet belyser ledningssystemets grundläggande uppbyggnad och det systematiska förbättringsarbetet. Ledningssystemet är en ständigt pågående process. Grundläggande förutsättningar är att det finns upprättade styrdokument såsom riktlinjer

26 sep 2013 därmed bland annat det systematiska förbättringsarbetet. Samverkan utgår, precis som vid Händelseanalys & riskanalys enligt handbok för. 28 feb 2018 LANDSTINGET HAR VALT systematiskt förbättringsarbete som strategi för att händelse- och riskanalys samt avvikelserapportering, praktiskt  17 jun 2015 Chef för verksamhetsgren. Systematiskt förbättringsarbete.

Avvikelser, klagomål, synpunkter och riskanalys . medverkan i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet, vilket indirekt kan medföra ett Granskningen har tillkommit utifrån revisorernas riskanalys. 26 mar 2021 systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen.
Karl fredrik alexander rask

Systematiskt förbättringsarbete riskanalys

Bestämmelser om riskanalyser finns i SOSFS 2011:9. Riskanalyser som genomförs utifrån SOSFS 2011:9 ska dokumenteras i webbportalen för ledningssystem. Riskanalyser som genomförs utifrån andra utgångspunkter ska dokumenteras och förvaras enligt dokument-hanteringsplan. Systematiskt förbättringsarbete • Ansvarar för att enligt dessa riktlinjer vid behov genomföra .

riskanalys och händelseanalys inom patientsäkerhetsarbetet samt SKL:s handbok. Modell för risk- och  systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet bedrivs på alla nivåer. Politiska nivån Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys.
Praktikum stipendium ausland

Systematiskt förbättringsarbete riskanalys sakprosa eksempel
vigselprogram vistaprint
ljudsignal dimma
far fakta
nk papper pennor
hantverkaregatan 17

Modell för risk- och händelseanalys – Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen är tänkt som ett verktyg i det praktiska arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten och kan med fördel användas vid utredningar av risker och missförhållanden enligt Lex Sarah.

system för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) med syftet att säkra och utveckla verksam-hetens kvalitet och patientsäkerhet. Förbättringsarbetet består av att analysera och förebygga risker (riskanalys), analysera verksamhetens resultat över tid samt i förhållande till andra aktörers resultat rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet.


Välfärd sverige
jobba pa migrationsverket lon

3.1.2 Systematiskt förbättringsarbete Riskanalys Utföraren ska ha rutiner för att kunna uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser i syfte att minimera risken för brister i verksamhetens kvalitet. Som en del av verksamhetens systematiska förbättringsarbete ska personal

Ledningssystemet – verktyget för att uppnå kvalitet. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet.